Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

 

9 czerwca o godz. 14.00 na stronie https://slaskie.edu.com.pl zostanie przeprowadzony instruktaż z działania systemu elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Bezpośredni link do filmu http://v.przybysz.org.pl/


 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - informacja Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

 

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 

ETAP - wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

 

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pli wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

 

Najlepiej stosować następujące zasady:

 

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

 

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

 

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

 

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

 

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

 

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

 

I ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca (do godz. 15.00)

 

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

 

Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

 
 
 

ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 22 czerwca (do godz. 15.00)

 

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwca i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)

 
 

ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

 

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły.

 

 

 

ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

 

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

 

 

 

ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia

 

ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

 

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

 

 

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

 

 

 

W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!


 Od 15 czerwca uczniowie klas ósmych będą mogli zakładać konta w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji kandydata będzie można dokonać samodzielnie w domu bądź w szkole pod opieką nauczyciela.


Informacje dla kandydatów samodzielnie zakładających konto -   podrecznik dla kandydata 2020,   rejestracja zgłoszenia


Strona elektronicznego naboru: www.slaskie.edu.com.pl


Komunikat MEN dot. harmonogramu rekrutacji -   Komunikat


Prezentacja (konferenca prasowa) -   Prezentacja 


Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (informacja MEN)-   Terminy


Zestawienie terminów naboru:

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

15.06.2020

10.07.2020 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

26.06.2020

10.07.2020 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

31.07.2020

04.08.2020 15:00

Zmiana wyboru preferencji

12.08.2020

12.08.2020

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

13.08.2020 08:00

18.08.2020 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

19.08.2020

19.08.2020 14:00

Publikacja list przyjętych


 


Oferta edukacyjna szkół z terenu Powiatu Raciborskiego na rok szkolny 2020/2021 -   informator naborowy

Oferta edukacyjna szkół z terenu Powiatu Wodzisławskiego na rok szkolny 2020/2021 -   informator naborowy

 


Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej (nie dotyczy ucznia spełniającego kryterium zwolnienia z egzaminu).


Przeliczanie punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:


Wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego,
• matematyki,
mnoży się przez 0,35


Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3


Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać maksymalnie 35 punktów

Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie 35 punktów

Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać maksymalnie 30 punktów


Razem za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 punktów.


Przeliczanie punktów za zajęcia edukacyjne i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Oceny z zajęć edukacyjnych (j. polski, matematyka, j. obcy i jeden wybrany przez szkołę) przelicza się następująco:
• celujący 18 pkt,
• bardzo dobry 17pkt,
• dobry 14 pkt,
• dostateczny 8 pkt,
• dopuszczający 2 pkt.

Oceny max 72 pkt

Konkursy wymienione na świadectwie max 18 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu wpisaną na świadectwie ukończenia szkoły 3 pkt


Razem za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów.


W procesie rekrutacji można uzyskać maxymalnie 200 punktów.

Kalkulator punktów