Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Ogłoszenia

06 września 2017 21:58 | Ogłoszenia

Oferta pracy

ZATRUDNIĘ  NA ZASTĘPSTWO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu zatrudni od zaraz pracownika  na stanowisku konserwatora

 

1. Miejsce pracy:

    Szkoła Podstawowa w Kornowacu

   ul. Starowiejska 66

2. Wymiar czasu pracy: cały etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

4. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie zawodowe lub podstawowe

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora,

c) umiejętność obsługi urządzeń ( kosiarka, wykaszarka), dokonywania napraw i drobnych remontów,

d) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
w pełni z praw publicznych,

e) prawo jazdy kat. B  

 

5. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku gospodarza budynku: 

-       dozorowanie mienia szkoły,

-       utrzymanie czystości na terenie obejścia szkoły,

-       wykonywania drobnych napraw sprzętu w zależności od potrzeb,

-       wykonywania dobrych remontów

-       przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz regulaminu pracy,

–       przestrzeganie dyscypliny pracy,

–       wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i regulaminem pracy,

-        wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez   dyrektora.

6. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys- CV,
  2. kserokopie świadectw pracy,
  3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie potwierdzone własnoręcznym podpisem,

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kornowacu, ul. Starowiejska 66,  
  2. pocztą na adres Szkoły Podstawowej w Kornowacu.

z dopiskiem: Nabór na stanowisko konserwatora w terminie do dnia 15 września  2017 r. do godz. 14.30.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Szkole Podstawowej w Kornowacu pod nr tel. 32 430 10 13.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Jolanta Błaszczok – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornowacu.

Przeczytano: 706 razy. Wydrukuj|Do góry