Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Ogłoszenia

03 marca 2017 09:58 | Ogłoszenia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli ogłasza nabór na wolne stanowisko gospodarza budynku – palacza c.o. w Szkole Podstawowej w Kobyli

 

1. Miejsce pracy:

    Szkoła Podstawowa w Kobyli,

    44-285 Kobyla, ul. Główna 69.

2. Wymiar czasu pracy: cały etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

4. Obowiązki:

a) utrzymanie w czystości obejścia powierzonego obiektu,

b) obsługa kotła c.o.,

c) bieżące naprawy drobnego sprzętu.

5. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie zawodowe,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku gospodarza – palacza c.o.,

c) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

d) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

e) prawo jazdy kat. B minimum 5 lat

6. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys- CV,
  2. kserokopie świadectw pracy,
  3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli, ul. Główna 69,  
  2. pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli.

 z dopiskiem: Nabór na stanowisko gospodarz budynku – palacz c.o. w terminie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli pod nr tel. 0-32 430 11 70. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Joanna Kolarczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli.

Przeczytano: 737 razy. Wydrukuj|Do góry