Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

"Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu" Projekt unijny

Baner [800x78]

 

Projekt pt.

"Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu”

 

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 189 993,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 161 494,09 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego poprzez stworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy przedszkoli zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Kornowacu do 31 sierpnia 2021 dla 10 przedszkolaków (5 chłopców i 5 dziewcząt). Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej przez 11 miesięcy (1 miesiąc wakacyjny).Rodzaj wsparcia
Utworzenie nowych miejsc w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kornowacu wraz z wyposażeniem


Wsparciem zostanie objęta placówka wychowania przedszkolnego zlokalizowana na obszarze woj. śląskiego realizująca kształcenie w zakresie obowiązującej podstawy programowej. W ramach projektu utworzonych zostanie 10 nowych miejsc w Gminie Kornowac. Oddział Przedszkolny działający w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu znajduje się na obszarze o zdiagnozowanym niskim poziomie upowszechniania edukacji przedszkolnej. Według subregionalnej analizy deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT/RIT oraz analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym w perspektywie 3 – letniej należy zwiększyć liczbę miejsc wychowania przedszkolnego. Wskazuje ten problem Strategia Śląskie 2020+. W regionie, na którym znajduje się przedszkole wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej jest niższy od średniej w województwie, prognozy także wskazują, że stan niedoboru miejsc przedszkolnych szczególnie długo będzie utrzymywał się w środkowej części Subregionu, w gminach graniczących z Rybnikiem i Raciborzem, a taką jest G. Kornowac. Grupa docelowa wybrana została na podstawie monitoringu braków i potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i wpisuje się w listę z SzOOP na lata 2014-2020. Diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z Gminy Kornowac wskazuje zadania, które należy zrealizować. Diagnoza została przeprowadzona przez przedszkole oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Grupa docelowa to dzieci 3-6 letnie z przedszkola w Kornowacu (obszar wiejski na terenie woj. śląskiego). Grupę docelową stanowią dzieci, które będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Gminie Kornowac, których rodzice zgłaszali potrzebę zapewnienia miejsca w placówce wychowania przedszkolnego.

 

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej –dzieci z Gminy Kornowac zostanie upubliczniona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. W kwietniu 2020 przyjmowanie wniosków do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie www Szkoły Podstawowej w Kornowacu. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu.

Rekrutacja w roku 2020/2021 do projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawowe kryteria przyjęcia do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego:

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej

2. Dziecko z niepełnosprawnością

3. Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością

4. Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością

5. Dziecko posiadające rodzeństwo z niepełnosprawnością

6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

 

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


  Formularz zgłoszeniowy - uczeń

  Oświadczenie

STOP COVID ProteGO Safe